ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบอีออฟฟิศเป็นระบบที่ได้รับการส่งเสริมให้นำเข้ามาใช้ในสำนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทางภาครัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งของระบบอีออฟฟิศ คือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสารบรรณ 
ระบบอีสารบรรณนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติของ EGA (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ซึ่งทำให้ระบบมีความสามารถในการตอบสนองการทำงานต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิผลอย่างดียิ่ง

สามารถติดต่อ Team Support ได้ที่ @esaraban

 

              

eSaraban

เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ